Certificatie-instellingen verbijsterd over lijst ‘verdachte’ bouw-Beoordelingsrichtlijnen van ILT

9 maart 2016 - NVCi, de brancheorganisatie van certificatie- en inspectie-instellingen, is zeer verbijsterd over de ILT-lijst met 'verdachte' bouw-Beoordelingsrichtlijen (BRL-en). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gaf de lijst vrij na een procedure in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De lijst somt BRL-en op die strijdig zouden zijn met de Construction Product Regulation (CPR), een Europese wet die de CE-markering van bouwproducten reguleert. NVCi stelt dat de informatie van de ILT onjuist is en dat de ILT zich als publieke organisatie onterecht begeeft in het domein van private kwaliteitsborging. 


De ILT heeft ongeveer 60 BRL-en benoemd die volgens haar (deels) strijdig zijn met de CPR en dreigt boetes op te leggen aan bedrijven die certificaten hebben op basis van deze BRL-en. Daarmee komen de certificatie-instellingen in een positie waarin zij hun kwaliteitsborgende rol voor de bouwbranche niet meer kunnen invullen. Een borging van de kwaliteit, evenals de verzekerbaarheid hiervan, in de relatie tussen producent en afnemer is dan niet meer mogelijk! Dat zal verstrekkende gevolgen hebben voor de bouwbranche in het algemeen en voor de kwaliteit in de Nederlandse bouwsector in het bijzonder. Kwaliteitsborging kan in andere Europese landen intussen wel op de oude voet doorgaan.

De NVCi heeft onderzoek gedaan naar de BRL-en die volgens ILT mogelijk strijdig zijn met Europese wetgeving. Uit dit onderzoek blijkt:

• De lijst van ILT bevat BRL-en die Stichting Bouwkwaliteit in 2014 in haar rol als vertegenwoordiger van de overheid heeft goedgekeurd.
• De lijst van ILT bevat private BRL-en die niet onder het mandaat vallen dat BZK de ILT heeft gegeven.
• ILT veronderstelt ten onrechte dat een relatie met het Bouwbesluit valt onder de CE-markering.
• De private BRL-en staan niet op de SBK website en kunnen dus ook niet worden verwijderd, zoals BZK zegt te willen.
•  ILT veronderstelt ten onrechte dat CE-markering van toepassing is op BRL-en van samengestelde producten.
•  ILT veronderstelt ten onrechte dat voor producten met een ETAG (een soort Europese BRL) een private BRL niet mogelijk is.

Helaas gaat ILT ook voorbij aan het gegeven dat bij het opstellen van BRL-en voor de Nederlandse bouwsector honderden gekwalificeerde bouwprofessionals zijn betrokken (in zogenoemde Colleges van Deskundigen), deze deskundigen zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van  Europese normen en zijn zich terdege bewust van de relatie met de CPR.

De NVCi stelt dat ILT een private sector belemmert een rechtmatig privaat kwaliteitssysteem te voeren dat zich al decennialang bewijst en vreest schade in de Nederlandse en mogelijk ook Europese bouwsector. Daarom roept de NVCi de verantwoordelijke minister van BZK op zich in deze zaak te verdiepen en de handelwijze van ILT onmiddellijk te onderwerpen aan een kritisch onderzoek.

Over NVCi
NVCi (voorheen VOC) is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie-instellingen in Nederland. Leden van NVCi zijn actief in een grote verscheidenheid aan werkvelden, waaronder bouw, energie, chemie en maakindustrie.
Certificatie- en inspectie-instellingen met een focus op de bouwsector werken, in opdracht van deze sector, al meer dan 50 jaar aan een zorgvuldige kwaliteitsbewaking van materialen, processen en diensten.