Nieuw interpretatie-document Notified Bodies

In productrichtlijnen die in lijn gebracht zijn met Besluit 768/2008 staat dat notified bodies geen activiteiten mogen uitvoeren die hun onafhankelijk oordeel of hun integriteit met betrekking tot conformiteitsbeoordelingsactiviteiten waarvoor zij zijn aangemeld, in het geding kunnen brengen. Dit geldt met name voor adviesdiensten (artikel R17, lid 4).

Er was discussie over hoe dit geïnterpreteerd moest worden. De Europese Commissie heeft hier een interpretatie document voor gemaakt. De Commissie heeft het document recent vastgesteld en gepubliceerd, zie: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22783.