Privacygevoelige informatie

Het komt regelmatig voor dat een Certificerende Instelling in aanraking komt met privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld informatie uit patiënten- en/of personeelsdossiers.

Dit kan problemen opleveren door conflicterende regelgeving. Bijvoorbeeld, daar waar een beoordelingsrichtlijn een willekeurige steefproef vereist, maar de wet bepaalt dat privacygevoelige informatie niet mag worden ingezien.

Het bestuur van NVCi heeft dit probleem in haar overleg met de Raad voor Accreditatie aangekaart. De RvA onderzoekt of het mogelijk is hiervoor een gedragsregel op te stellen. Wij houden u op de hoogte.